,   Ages 3-6

האם פעם פגעתם בחבר? ביום כיפור נהוג לעשות חשבון נפש ולבקש סליחה מאנשים שאולי פגענו בהם. בואו נלמד יחד איך לבקש סליחה.
הפעילות ״חשבון נפש״ מצטרפת לפעילויות הרבות של בית איזי שפירא. הפעילויות שלנו מתאימות לילדים עם יכולות שונות וגילאים שונים.

הפעילות הזאת קיימת גם באנגלית


Embed


Activity Content:

1. Questions: חשבון נפש, סליחה
2. Soundboard: עשרת הימים בין ראש השנה ליום כיפור
נקראים "עשרת ימי תשובה"
3. Soundboard: למה הימים
האלה חשובים?, על המעשים הלא טובים
ומבקשים סליחה, בימים אלו מתחרטים
4. Soundboard: מה זה??, לפני שמבקשים סליחה 
נהוג לעשות חשבון נפש
5. Soundboard: איך התנהגתי 
השנה, מה עשיתי, כל אחד חושב על השנה שנגמרה, איך התנהג לבני משפחתו ולחבריו, ?, ?
6. Reading: סליחה, אם פגעתי במישהו אני יכול לבקש סליחה
7. Soundboard: ממי 
אפשר לבקש
 סליחה?, חברים, משפחה, צוות בית הספר, מכל מי שפגענו בו
8. Reading: על מה מבקשים
סליחה ?
9. Soundboard: אם..., פגעתי, הרבצתי, התחצפתי, לא הקשבתי, מבקשים סליחה
10. Questions: נבקש סליחה בשלבים, נתחרט, נבקש סליחה, נחשוב על
 מה שעשינו
11. Soundboard: מה קורה 
אחרי שביקשנו סליחה?, אחרי שמבקשים סליחה
אנחנו מקבלים על עצמנו
להמשיך להתנהג בצורה טובה
כל השנה
12. Soundboard: רציתי לבקש סליחה
חשבתי על מה שעשיתי
ואני מתחרט., אני סולחת
13. Reading


Play Next:

Smart Play