,   Ages 6-8

הוראת עברית. הקניית אוצר מילים של פעילויות מחוץ לבית.
הקניית הצרוף אוהב/ אוהבת+ פועל בצורת
המקור
הקניית הביטויים ״אני כמו״, ״גם אני״
הבנת הנשמע ואיתור פרטים


Embed


Activity Content:

1. Questions
2. Questions
3. Questions
4. Questions
5. Questions
6. Questions
7. Questions
8. Questions
9. Questions
10. Questions
11. Questions
12. Reading